×
खोज
NepaliStudent.net
जीवन र परमेश्वरको बारेमा
 प्रश्नहरूको अन्वेषण गर्न सुरक्षित ठाउँ

परमेश्वर को साथ सुरुवात

यदि मैले उहाँलाई यसमा आमन्त्रित गरें भने येशू साँच्चै मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने?

तपाईंले येशूलाई आफ्नो जीवनमा निम्तो दिनुभएको कुरा सुन्दा अचम्मको छ! यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि परमेश्वरले तपाईंलाई सुन्नुभयो कि तपाईंले उसलाई आफ्नो जीवनमा आउन दिनको लागि छनौट गर्नुभयो। वास्तवमा। १ यूहन्ना ५:१४ अनुसार, "परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छाबमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ l" यदि हामीले येशूलाई हाम्रो जीवनमा बिन्ती गर्छौं भने, उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार उहाँ आउनुहुनेछ, प्रकाश ३:२० ”हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो सोर सुनेर ढोका खोलिदियो भने, म त्यसकहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु, र त्यसले मसँग खानेछ।”

यूहन्ना ६:३७ मा,
“तर मैले तिमीहरूलाई भनेकै छु, तिमीहरूले मलाई देखेका छौ, र पनि विश्वास गर्दैनौ। पिताले मलाई दिनुहुने सबै मकहाँ आउनेछन्, र मकहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्नेछैनँ।" र यूहन्ना १०:२७,२८ मा येशूले भन्नुभयो, "मेरा भेड़ाहरूले मेरो सोर सुन्छन्, र तिनीहरूलाई म चिन्छु, र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु, र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुनेछैनन्, र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजानेछैन।"

येशू हाम्रा पापहरूको लागि क्रूसमा मर्नुभयो, ताकि हामी उहाँसँग सम्बन्धमा हुन सकौं। उनी यस विषयमा बेवास्ता छैनन्। उहाँले हामीलाई उहाँसँग सम्बन्धमा ल्याउन धेरै प्रयास गर्नुभयो। येशूले हाम्रा पापहरू आफैमा लिनुभयो र उहाँको धार्मिकताले हामीलाई ढाक्नुभयो, हामीलाई पूर्ण रूपमा क्षमा दिनुभयो र उहाँद्वारा पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। हामीले पहिले राम्रो जीवन जिउनु पर्दैन, वा धार्मिक कार्यहरू गर्न वा उहाँलाई भिख माग्न वर्षौं बिताउनु पर्दैन। उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उहाँसँग सम्बन्ध राख्न सम्भव बनाउनुभयो। र हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा पनि उहाँले हाम्रो लागि के गर्नुभयो भन्ने आधारमा हामी उहाँकहाँ आएका हौं। हामीलाई क्षमा गर्न र हाम्रो जीवनमा आउनको लागि हाम्रा पापहरूको लागि मोल चुकाउनु भयो l पहिलो पत्रुस ३:१८ ले भन्छ, “किनभने हामीलाई परमेश्वरकहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापहरूका निम्ति सदाको लागि एक चोटि मर्नुभयो। उहाँ शरीरमा मारिनुभयो-- धर्मी जन अधर्मीहरूका निम्ति-- तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो।”

परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा वृद्धि गर्न:

परमेश्वरलाई अझ राम्ररी चिन्नको लागि, उहाँको वचन (बाइबल) मा समय बिताउनुहोस् र उहाँसँग आफ्नो सम्बन्धलाई अझ बढी प्रकट गर्न उहाँलाई सोध्नुहोस्। युहन्नाको को सुसमाचार (नयाँ नियम मा चौथो पुस्तक) सुरु गर्न को लागी एक महान ठाउँ हो।

र उहाँसँग खुलेर कुरा गर्नुहोस्। हामीलाई प्रोत्साहन दिइएको छ, "कुनै कुरामा चिन्तित नहोओ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवादसहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होऊन्, र समझले नै भियाउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ।“ (फिलिप्पी ४:६,७)

कृपया हामीलाई तपाईंको कुनै प्रश्नहरू वा विश्वास गर्ने अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहन इमेल गर्नुहोस्। हामी तपाईसँग जोडिन चाहन्छौं, तपाईलाई परमेश्वरसँगको आफ्नो नयाँ सम्बन्धलाई हामीले सक्ने कुनै पनि तरिकाले बढाउन मद्दत गर्न चाहन्छौं।