जब तपाईंले आफ्नो जीवनको उद्देश्य थाहा पाउनुहुन्छ; तपाईंको जीवन अझै अर्थपूर्ण हुन्छ।